ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKA Grandis Kft.
által üzemeltett

GÉPBÁZIS.HU HIRDETÉSI PORTÁLON
KERESZTÜL IGÉNYBE VEHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK
FELHASZNÁLÁSI- ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

Verzió: 1.0.

Készült: 2006. augusztus 28.
Utolsó módosítás dátuma: 2006. augusztus 28.
Utolsó módosítás hatályos: 2006. szeptember 04.

1. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI

(1) A Szolgáltató neve, székhelye, postacíme

A Szolgáltató cégneve: Grandis Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, ( a továbbiakban „Szolgáltató”)
Rövidített cégneve: Grandis Kft.
A Szolgáltató székhelye: 2045 Törökbálint, Árpád u. 143.
A Szolgáltató postacíme: 2045 Törökbálint, Árpád u. 143.
Cégjegyzékszáma: 01-09-738201
Adószáma: 13495035-2-13
Bankszámlaszáma: OTP BANK 11713005-20395126

(2) Szolgáltató elérhetősége:

Telefon:23 33 22 40
Fax:23 33 12 36

(3) Szolgáltató internetes honlapjának címe:

Internetes honlap: www.gepbazis.hu
E-mail:info@gepbazis.hu

2. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK CÉLJA, RENDSZERE ÉS HATÁLYA

(1) A Grandis Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Szolgáltató) kijelenti, hogy „gepbazis.hu” megjelöléssel, mint regisztrált felhasználó internetes portált üzemeltet, amely közvetlenül is elérhető, önálló tartalommal rendelkezik a www.gepbazis.hu Internet- címen ( a továbbiakban: Portál).

(2) A Szolgáltató az általa üzemeltetett Portálon keresztül elérhető és jelen Felhasználási- és Általános Szerződési Feltétekben ( a továbbiakban: ÁSZF) meghatározott hirdetési szolgáltatásait (a továbbiakban: Hirdetési Szolgáltatás) az alábbiakban részletezett feltételek szerint nyújtja az azokat igénybe vevő valamennyi felhasználó ill. hirdető (a továbbiakban: Hirdető) számára figyelemmel a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV.tv. / Ptk./ az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások , valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. Tv . a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. tv., valamint a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. tv. rendelkezéseire.

(3) A Portálon keresztül kínált Hirdetési Szolgáltatások igénybevételére irányuló szerződés jelen ÁSZF-ből és az egyedi szolgáltatási szerződésből (a továbbiakban: Szolgáltatási Szerződés) áll.

(4) Jelen ÁSZF a Portálon keresztül kínált Szolgáltatások igénybevételére irányuló teljes megállapodás részét képezi, és mint ilyen a Szolgáltató szolgáltatásainak igénybevételére kötött Egyedi Szolgáltatási Szerződéssel együtt értelmezendő feltéve, hogy a szerződő felek nem állapodnak meg másként. Amennyiben az Egyedi Szolgáltatási Szerződés és az ÁSZF egymásnak ellentmondó vagy egymástól eltérő rendelkezéseket tartalmaz, akkor a Szolgáltatási Szerződés szövege és rendelkezései az irányadók.

(5) A Portálon keresztül kínált szolgáltatások igénybe vételének megkezdésével – a Portálon történő regisztrációval ill. az Megrendelőlap Szolgáltató részére történő megküldésével anélkül, hogy jelen ÁSZF rendelkezéseit kifejezetten kifogásolná - valamennyi Hirdető ráutaló magatartással elfogadja az alábbiakban meghatározott felhasználási feltételeket. A Portál Szolgáltatásainak használatba vétele kizárólag az alábbi feltételeknek megfelelő formában történhet. A jövőben történő felhasználási feltételeket érintő módosításokat és változásokat a Szolgáltató www.gepbazis.hu oldal Általános Szerződési Feltételeket tartalmazó részén a változások hatályba lépése előtt legalább 15 nappal közzéteszi és a változásokra Hirdetők figyelmét felhívja.

(6) Jelen ÁSZF személyi hatálya kiterjed a Grandis Kft.-re, mint Szolgáltatóra, illetve a Szolgáltatóval az általa nyújtott szolgáltatások igénybevétele során jogviszonyba kerülő valamennyi szerződő félre ill. felhasználóra.

(7) Jelen ÁSZF a 2006. szeptember 04-én lép hatályba, és határozatlan időre szólóan, annak visszavonásig marad érvényben. Jelen ÁSZF alapján a Szolgáltató ?? ország teljes területén nyújtja a Szolgáltatásait.

3. A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK MEGHATÁROZÁSA

(1) Jelen ÁSZF alkalmazásában Hirdetés: olyan nyilvános tájékoztatásként ellenérték vagy ellenszolgáltatás fejében ill. itt meghatározott esetben térítésmentesen közzétett felület vagy egyéb egyedi megjelenési mód, amely megnevezett vagy ábrázolt termék, szolgáltatás, jog és kötelezettség (együtt: áru) értékesítését, vagy más módon ellenérték fejében történő igénybevételét vagy a hirdető által kívánt más hatás elérését segíti elő, és a hirdető nevének, megjelölésének, tevékenységének népszerűsítését, továbbá áru vagy árujelző megismertetését mozdítja elő.

(2) Szolgáltató hirdetési felületet és megjelenést biztosít Hirdető részére az általa üzemeltetett Portálon elérhető hirdetési felületen, adatbázisban, illetve kereső rendszerben. A Szolgáltató által ingyenesen biztosított internetes adminisztrációs felület használatával Hirdető helyezi el hirdetéseit.

(3) A Szolgáltató által a Portálon keresztül nyújtott Szolgáltatások meghatározását, részletes leírását és azok igénybevételének műszaki és egyéb feltételeit jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képező 1. számú melléklet tartalmazza.

(4) A Portálon keresztül elérhető egyes Szolgáltatások 1. számú mellékletben meghatározott funkciói csak a Felhasználó sikeres regisztrációját követően vehetők igénybe.

4. A SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉRE VONATKOZÓ ELJÁRÁS

(1) Szolgáltató a hirdetés megrendelését írásban (levél, fax, e-mail) jelen ÁSZF 2. számú mellékletét képező ill. a Portálról letölthető Megrendelőlapon, a Hirdető cégszerű aláírásával fogadja el. A megrendelésben a Hirdetőnek a cégnyilvántartásban szereplő adatokkal egyezően meg kell neveznie vállalkozását, székhelyét vagy állandó belföldi telephelyét, valamint közölnie kell adószámát és bankszámlaszámát, kapcsolattartó személy nevét és elérhetőségét, hirdetés témáját, szövegét, a hirdetendő terméket, a választott megjelenési módot, a megjelenés előzetesen egyeztetett idejét és méretét. Amennyiben Hirdető a fenti adatokat nem bocsátja rendelkezésre, úgy Szolgáltató jogosult a megrendelést visszautasítani,

(2) Szolgáltatóhoz eljuttatott és hiánytalanul kitöltött Megrendelőlap önmagában még nem jelent a Szolgáltató számára kötelezettségvállalást a Hirdető hirdetésének Portálon történő megjelentetésére. A Szolgáltatási Szerződés azzal jön létre, hogy Szolgáltató a Hirdető megrendelését, amennyiben minden szükséges adat rendelkezésre áll írásban (levél, fax vagy e-mail útján) 72 órán belül, a megrendeléssel megegyező tartalommal visszaigazolja. Az esetleges hiányok pótlására vonatkozó felhívás önmagában nem minősül visszaigazolásnak. Amennyiben az elküldött és kitöltött Megrendelőlapra 72 órán belül nem érkezik visszaigazolás a Szolgáltató részéről, akkor ez az igény elutasítását jelenti.

5. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA

(1) Szolgáltató és Hirdető közötti szerződés időtartamát a Szolgáltatási Szerződés tartalmazza.

6. A SZOLGÁLTATÁS DÍJA, DÍJFIZETÉS, A SZÁMLÁZÁS MÓDJA ÉS IDEJE

(1) Szolgáltató a megrendelt Hirdetést a mindenkor hatályos, hirdetési díj ellenében teszi közzé. Jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képező 3. számú melléklet tartalmazza az egyes Szolgáltatásokért fizetendő díjat, az igénybe vehető kedvezményeket és azok feltételeit ill. az éppen aktuális akciókat.

(2) A Szolgáltató a megrendelt Szolgáltatásnak megfelelő hirdetési díjjal a hirdetési időszak kezdete utáni 1. munkanap számlát állít ki a Hirdetőnek.

(3) A számlát a Hirdető a számlán feltüntetett fizetési határidőn belül köteles kiegyenlíteni. Amennyiben a Hirdető a számlát a hirdetési időszak megkezdését követő 8 napon belül nem kapja kézhez, úgy ezt 3 napon belül az ügyfélszolgálatnál köteles jelezni.

(4) Ha a Hirdető által megadott címadatok megegyeznek a Szolgáltató által nyilvántartott és a számlán levelezési címként feltüntetett címmel, úgy a Szolgáltató a számlát annak kiküldését követő 5. munkanapon kézbesítettnek tekinti. A hirdetési díjjal késedelembe esés idejére Üzemeltető előzetes értesítés nélkül automatikusan jogosult kikapcsolni rendszeréből Hirdető hirdetéseit. Hirdető az ily módon kiesett hirdetési időre semmilyen megtérítési igénnyel nem élhet.

(5) A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamatot számítson fel a késedelem első napjától a tartozás kiegyenlítésének napjáig terjedő időszakra abban az esetben, ha a Hirdető a számlán feltüntetett fizetési határidőt elmulasztja.

(6) Amennyiben a Hirdető a Szolgáltatási Szerződésben foglalt kötelezettségeinek nem, vagy nem megfelelően tesz eleget, úgy a Szolgáltató jogosult a Hirdető adatait alvállalkozójának vagy megbízottjának Hirdetői azonosítása és/vagy követelés-érvényesítés céljából adatkezelés céljából átadni.

7. A HIRDETÉS TARTALMA, KORLÁTOZÁSOK ÉS TILALMAK

(1) Amennyiben a Hirdetés tartalma, formája, minősége, leadásának ideje nem felel meg a Szolgáltató által az 1. számú mellékletben támasztott követelményeknek vagy üzleti elképzeléseinek, a Portál általános hangvételének, akkor a Szolgáltató jogosult a megrendelést visszautasítani, amiről a Hirdetőt haladéktalanul írásban értesíti.

(2) A Hirdető a Hirdetés szövegét az MTA Helyesírási Bizottsága által kidolgozott, közzétett és mindenkor hatályos magyar nyelv és helyesírás szabályainak megfelelően köteles meghatározni. Szolgáltató a hirdetés szövegén jogosult elvégezni a nyelvhelyességi szabályok szerint szükséges és egyéb javításokat, de erről Megrendelőt legalább telefonon értesíti, és e javítások elvégzésére - a hiba mibenlétének közlésével együtt - a Hirdetőnek módot ad.

(3) Ha a Megrendelő a javításokkal nem ért egyet, és a kifogását kellő időben írásban jelzi, Szolgáltató jogosult a megrendelést visszautasítani.

(4) Ha a Hirdetés szövegében tartalmi, érdemi változtatásra is szükség van, úgy a Szolgáltató a Hirdetést - az általa javasolt módosításokkal - jóváhagyás végett visszaküldi a Hirdetőnek. A Hirdető által írásban jóváhagyott, módosított Hirdetés visszaérkezését követően a Szolgáltató írásban tájékoztatja a Megrendelőt a lehetséges legközelebbi megjelenés időpontjáról, ha az eredeti megrendelésben szereplő megjelenési időpont a változtatás miatt nem tartható.

(5) A Hirdető felelősséget vállal a vonatkozásban és egyben kijelenti, hogy meggyőződött arról, hogy hirdetése mindenben teljes mértékben megfelel a hatályos jogszabályoknak, így különösen a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvénynek és a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXXVI. törvénynek, a reklámetikai kódexnek, továbbá nem sérti jogellenes módon harmadik személyek érdekeit vagy jogait.

(6) Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy nem jelenteti meg azokat a bannereket, hirdetéseket vagy cégbemutatókat, amelyek jellege, tartalma, megjelenése, minősége ellentétes a Portál arculatával, szemléletével vagy a megjelenés jogszabályba vagy a reklámetikai kódex rendelkezéseibe ütközik, illetve ha a Szolgáltató üzleti érdekeit sérti.

(7) Szolgáltató nem vállal felelősséget a bannerek, hirdetések, cégbemutatók tartalmáért és ezek megjelenésének bármilyen jogkövetkezményeiért. A hirdetések alapján létrejövő jogviszonyoknak Szolgáltató nem alanya. Szolgáltató érti jelen bekezdés alatt különösen a hirdetések sikeres megjelenése hatására létrejövő jogviszonyokat, és a hirdetések jogszabályellenes megjelenése hatására létrejövő egyéb jogviszonyokat.

8. A SZERZŐDŐ FELEK FELELŐSSÉGE

(1) A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Hirdető által közölt adatokat a hirdetési ajánlat vagy a szolgáltatási idő alatt bármikor ellenőrizze. Amennyiben a Szolgáltatási Szerződés megkötéséhez szükséges adatokat Megrendelő nem vagy hamisan adja meg és ez Szolgáltató tudomására jut, úgy a Szolgáltató a megrendelést érvénytelennek tekinti. Hirdető kötelezettséget vállal a vonatkozásban, hogy az adataiban bekövetkező lényeges változásokat Szolgáltatóval haladéktalanul közli. Szolgáltató a hamis adatok jogszerű felhasználásából vagy a Megrendelő által időben nem közölt adatváltozásból származó károkért felelősséget nem vállal

(2) A Szolgáltató kötelezi magát arra, hogy a szerződéses kapcsolat során a tudomására jutott Hirdetői adatokat üzleti titokként kezeli és ezt a foglalkoztatott munkavállalóira nézve is érvényesíti. A Hirdető a Szolgáltatás igénybevételét, használatát másnak át nem engedheti és nem jogosult a Szolgáltatási Szerződés megkötésével az őt megillető jogokat részben vagy egészében harmadik személyre átruházni. Hirdető teljes körű felelősséggel tartozik minden olyan szolgáltatás használatáért, amelynek során a hozzáférés a Szolgáltató által részére rendelkezésre bocsátott jelszaván keresztül történik.

(3) A Portál tartalma kizárólag tájékoztatató jellegű, annak bárminemű felhasználása Felhasználó és Hirdető saját kockázata és felelőssége. Szolgáltató a hirdetések tartalmáért, azok valódiságáért, harmadik személyeknek okozott jogsérelemért, illetve kárért felelősséget nem vállal, a közízlést- és törvényt sértő valamint az oldal struktúrájába nem illő adatokat, képeket, fájlokat, megtévesztő hirdetéseket minden értesítés, előzetes bejelentés nélkül jogosult törölni rendszeréből.

(4) Üzemeltető nem köteles ellenőrizni az általa csak továbbított, tárolt vagy hozzáférhetővé tett információ tartalmát valamint nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény értelmében Szolgáltató Szolgáltatásait megrendelő Hirdető által rendelkezésre bocsátott információk tekintetében Hirdető minősül szolgáltatónak.

(5) Üzemeltető nem garantálja az oldalon található funkciók hiba- és zavarmentes működését és ezen zavarok azonnali kijavítását valamint a Portál vagy annak elérését biztosító szerver vírusmentességét. Azok használata igénybe vevő és Hirdető saját kockázatára és felelősségére történik.

(6) Szolgáltató köteles évi 98%-os rendelkezésre állás mellett a szerződésben vállalt Szolgáltatásainak biztosítására. A rendelkezésre állás számításába nem tartoznak bele a harmadik fél hatáskörébe tartozó szolgáltatások, valamint az előre bejelentett karbantartások.

(7) A Portál és a hozzá tartozó adatbázis(ok) - különösen funkcionalitásának, megjelenésének, design-jának, számítástechnikai megoldásának meghatározása és megvalósítása; Internetes önálló, vagy bármely portál alatti megjelenése, megjelentetése; más tartalmi elemekkel (pl. harmadik személyek hirdetésekkel) való összekapcsolása; mindennemű és -módú, korlátozásoktól mentes használata, felhasználása, hasznosítása - kizárólag a Szolgáltató kizárólagos - a Hirdető felé mindennemű térítéstől, díjfizetéstől mentes - jogkörébe és hatáskörébe tartozik.

(8) Szolgáltató mindent megtesz a szolgáltatás mindenkori hatékonyságának és folyamatosságának biztosítása érdekében. Szolgáltató jelen szerződés alapján nem tartozik felelősséggel azokért a károkért, amelyeket a Szolgáltatása érdekkörén kívül eső meghibásodásából vagy elégtelenségéből adódtak.

(9) Egyik fél sem felel a szerződés szerinti kötelezettsége teljesítéséért azon esetekben, amikor olyan, bármely fél érdekkörén kívül eső, előre nem látható körülmények (Vis maior) merülnek fel, amelyek megakadályozzák a szerződés teljesítését, illetőleg a szolgáltatás igénybevételét.

9. A SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

(1) A Szolgáltatási Szerződés megszűnik: közös megegyezéssel, a közös megegyezésben megjelölt időpontban, a hirdetési időtartam lejártával, rendkívüli felmondással, rendes felmondással, bármelyik fél jogutód nélküli megszűnésével .

(2) Szerződő Felek rendkívüli felmondással abban az esetben élhetnek, ha a másik fél kötelezettségét megszegi és szerződésszegő magatartásával, vagy mulasztásával az erre irányuló írásbeli felszólítást követő 8 napon belül sem hagy fel. A Hirdető rendkívüli felmondása esetében a felmondásig terjedő időre járó időarányos díj kerül elszámolásra, a Szolgáltató rendkívüli felmondása esetén a hirdetési díj iránti igényt nem érinti.

(3) Amennyiben a Szolgáltató jelen ÁSZF rendelkezését módosította, de a módosítással a Hirdető nem ért egyet, akkor a Hirdető a módosítás hatálybalépésig megérkező írásbeli nyilatkozatával jogosult a szolgáltatási szerződést felmondani: jelen esetben a Szolgáltatási Szerződés megszűnik a módosítás hatályba lépésével, és felek között a megszűnésig járó időarányos díj kerül elszámolásra.

(4) Rendes felmondással élni mindig csak legalább 30 napos határidővel, és csakis naptári hónap első napjára vonatkozóan lehet. Rendes felmondással bármelyik fél élhet.

10. SZEMÉLYISÉG- ÉS ADATVÉDELEM

(1) Szolgáltató a Hirdetési Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az ebből származó díjak számlázása, valamint az ezzel kapcsolatos követeléseinek érvényesítése céljából kezelheti a Hirdető azonosításához szükséges és elégséges adatokat. Szolgáltató az egyes szolgáltatásainak igénybe vételét regisztrációhoz köti, melynek során Szolgáltató a Felhasználó ill. Hirdető személyes adatainak birtokába jut, azonban ezen adatszolgáltatás minden esetben önkéntes.

(2) Szolgáltató a regisztráció valamint a hirdetési szerződések megkötése során a Hirdető által megadott személyes adatok kezelése tekintetében a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseit betartja.

(3) Szolgáltató a Hirdető ill. Felhasználó által megadott adatokat, vagy azok egy részét a előző pontban írtakon felül egyéb célból is kezelheti abban az esetben ha ehhez a Hirdető ill. Felhasználó kifejezett hozzájárulását adja és erről nyilatkozik a Szolgáltatási Szerződésben vagy az online regisztráció alkalmával.

(4) Egyéb cél lehet különösen a Szolgáltató saját szolgáltatása hatékonyságának növelése, a Hirdető ill. Felhasználó számára saját, vagy harmadik személyek érdekében célzott reklám vagy egyéb célzott tartalom eljuttatása; saját vagy harmadik személy érdekében végzett piackutatás, ideértve az adat harmadik személy részére történő átadásával együtt járó hasznosítást is. Az egyéb célú adatkezelést a Hirdető bármikor teljes egészben megtilthatja. Az adatokra, illetve az adatkezelésre vonatkozó módosítás, illetve tiltás Szolgáltatóhoz történő beérkezést követő munkanappal lép hatályba.

11. VEGYES RENDELKEZÉSEK

(1) Felek a jognyilatkozataik tekintetében az írásbeli formát tekintik irányadónak. A Felek - az egyedi szolgáltatási szerződés eltérő rendelkezése hiányában - az írásbeli nyilatkozat alatt minimálisan az elektronikus levélben tett jognyilatkozatot értik. A szolgáltatási szerződés megszűntetésére vonatkozó nyilatkozat tekintetében kizárólag az ajánlott postai úton megküldött nyilatkozatot tekinti a Szolgáltató joghatályosnak.

(2) Az esetleges vitás kérdések rendezésénél - amennyiben ezekre a Szolgáltatási Szerződés ill. jelen ÁSZF nem tartalmaz rendelkezést - a hatályos jogszabályok és a Magyar Reklámetikai Kódex előírásait kell figyelembe venni. Ha felek a vitát egyeztetéssel nem tudják rendezni, úgy jogvita esetére a megfelelő hatáskörrel rendelkező Budai Központi Kerületi Bíróság ill. Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.

1. számú melléklet:
2. számú melléklet: Megrendelőlap
3. számú melléklet: Díjszabás, kedvezmények, akciók